Τα κοινωνικά μπλοκ και οι σχέσεις εκπροσώπησης στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, (Από το ΕΑΜ στη Μεταπολίτευση) μέρος δεύτερο, (Χριστόφορος Βερναρδάκης και Γιάννης Μαυρής)

Πρόκειται για το β’μέρος μιας ευρύτερης μελέτης με θέμα την εξέλιξη των σχέσεων εκπροσώπησης στη σύγχρονη ελληνική ιστορία της περιόδου 1940-1967. Βλ. αναλυτικά και αμέσως παρακάτω, όπου παρουσιάζεται το αντικείμενο του άρθρου.

Details

Τα κοινωνικά μπλοκ και οι σχέσεις εκπροσώπησης στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, (Από το ΕΑΜ στη Μεταπολίτευση) μέρος πρώτο, (Χριστόφορος Βερναρδάκης και Γιάννης Μαυρής)

Το κείμενο αυτό αποτελεί το α’μέρος μιας ευρύτερης ανάλυσης για τις σχέσεις κοινωνικών τάξεων (κοινωνικών μπλοκ) και πολιτικών κομμάτων (πολιτικής σκηνής) της περιόδου 1940-1967. Η ανάλυση παρακολουθεί συστηματικά τους κοινωνικούς αγώνες κάθε επιμέρους περιόδου, τις επιδράσεις που έχουν στην πολιτική σκηνή, τη διαμόρφωση της ευρύτερης οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στη χώρα (οικονομική ανάπτυξη, ανισότητες, μετανάστευση, κ.λπ) και τέλος τη διαμόρφωση των κομμάτων και την εκλογική τους βάση. Επισημαίνεται, ότι μεταξύ της προδικτατορικής και της μεταπολιτευτικής περιόδου υπάρχουν έντονα στοιχεία συνέχειας, τόσο στη μορφή των σχέσεων εκπροσώπησης όσο και στις ιδεολογικές τάσεις που συμπυκνώνουν. Η κοινωνική σύνθεση και η προγραμματική αντίθεση των δύο βασικών κοινωνικών μπλοκ θα διατηρηθούν και κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο και, παρά τα σημεία τομής στη μορφή του κράτους και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, ερμηνεύουν την εκλογική πόλωση της μεταπολίτευσης.

Details

Η έννοια της σχέσης εκπροσώπησης (Χριστόφορος Βερναρδάκης και Γιάννης Μαυρής)

Το άρθρο επιχειρεί μια συστηματική καταγραφή των εννοιών του ‘πολιτικού κόμματος’ όπως προτάθηκαν ιστορικά από την κλασική πολιτική επιστήμη αλλά και τον οικονομιστικό μαρξισμό. Διαμέσου του ‘διαλόγου’ αυτού επιχειρείται μία ευρύτερη ανατοποθέτηση των πολιτικών κομμάτων, εισάγοντας την έννοια της ‘σχέσης εκπροσώπησης’, που αποτελεί τον απαράβατο όρο για τη δημιουργία και εξέλιξη ενός πολιτικού (κομματικού) μορφώματος. Η ‘σχέση εκπροσώπησης’ ορίζεται στο άρθρο ως συμπύκνωση (συνισταμένη) διαφορετικών επιμέρους στοιχείων, όπως η πολιτική αντιπροσώπευση, η ιδεολογική αναγνώριση, η ιστορικότητα και η ηγεμονία.

Details